quà từ thiện | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

THƯ NGỎ TỪ THIỆN GỬI CÁC NHÀ HẢO TÂM

Kính g?i các anh, ch? c?ng ??ng yêu ??ng bào, ng??i khó kh?n tàn t?t, không n?i n??ng t?a! Con ng??i sinh ra là ?? ph?ng s? xã h?i, con ng??i có lúc th?ng lúc tr?m, lúc m?nh kh?e phi th??ng, khi ?m y?u, lúc khó kh?n sau này sung túc,…nh?ng quan tr?ng là ta làm ???c gì cho c?ng ?
Đọc Tiếp