Phương Nam 3 | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Lương thực cho người đái tháo đường hay tiểu đường là gạo lức nảy mầm

V?a qua anh Nguy?n Huy Hoàng ?i h?i th?o v? ch?m sóc s?c kho? ” LI?U PHÁP PHÒNG CH?NG B?NH TH?I ??I” do Bác s?  L??ng Lê Hoàng làm di?n gi?. G?o m?m, hay g?o l?c còn nguyên phôi n?y m?m trong ?i?u ki?n ki?m soát và gi?ng lúa ?ã t?o ra s?n ph?m g?o m?m Vibigaba giàu ch?t di
Đọc Tiếp

Anh Trần Kiệm với ước mơ xây dựng thương hiệu Gạo Phương Nam dạng danh trên toàn thế giới.

Ngày 25/10/2012 là ngày vô cùng ??c bi?t ??i v?i Công ty c? ph?n l??ng th?c Ph??ng Nam c?a chúng tôi, ?ây là ngày công ty c?a chúng tôi chính thúc ???c khai ch??ng. ?? thành l?p ???c công ty c? ph?n l??ng th?c Ph??ng Nam này, chúng tôi ?ã ph?i v??t qua r?t nhi?u khó kh?n và gian nan t
Đọc Tiếp