phan biet hat me thi | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TÁC DỤNG CỦA HẠT METHI TRÊN NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

thảo dược methi giúp hạ đường huyết bệnh tiểu đường.
  H?T MÊ THI: NH?NG TH? NGHI?M NGHIÊN C?U TRÊN NG??I B?NH TI?U ???NG VÀ L?I KHUYÊN C?A BÁC S?. Tác d?ng h? ???ng huy?t c?a h?t mê thi cho ng??i ti?u ???ng. 1. Nh?ng th? nghi?m lâm sàng dùng h?t methi trên ng??i b?nh ti?u ???ng.     Có r?t nhi?u nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c t?i
Đọc Tiếp

HẠT MÊ THI: PHÂN BIỆT CHẤT LƯỢNG HẠT.

phân biệt hạt mê thi
PH??NG PHÁP PHÂN BI?T H?T MÊ THI LO?I T?T.  1. Phân bi?t h?t mê thi theo ch?t l??ng. H?t mê thi (funugreek seed) có r?t nhi?u công d?ng t? x?a nay ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n. ??c bi?t h?t mê thi có tác d?ng ?n ??nh l??ng ???ng trong máu cho ng??i b?nh ti?u ???ng. Trên th? tr??ng Vi
Đọc Tiếp