người thân nhiệt cao uống gì | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Người thân nhiệt cao uống gì sẽ mát?

Đậu đen xanh lòng rang pha nước uống.
 Ng??i thân nhi?t nóng hay ng??i th? nhi?t  (ng??i g?y,  hay khát n??c, thích u?ng n??c mát, có c?m giác nóng n?c trong ng??i, lòng bàn chân – lòng bàn tay nóng, ti?u nóng, ?? m? hôi nhi?u, huy?t áp và ???ng huy?t có xu h??ng cao…..) nên u?ng n??c ??u ?en xanh lòng rang (k
Đọc Tiếp