Nếp Bắc | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Mua nếp cái hoa vàng (nếp Bắc) ngon làm bánh chưng ở đâu?

Nếp cái hoa vàng ( được đóng gói hút chân không bảo quản)
N?p cái hoa vàng hay n?p ?  (khách hàng th??ng g?i chung chung là N?P B?C ?? phân bi?t v?i các lo?i n?p c?a khu v?c ??ng B?ng Sông C?u Long) là lo?i lúa n?p ???c c?y tr?ng vào vào v? mùa (kho?ng t? tháng 5 ??n tháng 10 âm l?ch) ? các t?nh trung du, ??ng b?ng B?c B? Vi?t Nam và khi tr?
Đọc Tiếp