mua gạo ngon | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Nên trồng lúa hay trồng bắp, ngô vụ ba (vụ hè thu)

Tr?ng b?p v? ba cho thu nh?p g?n 100 tri?u ??ng m?i ha cao h?n tr?ng lúa nhi?u.  T?n d?ng ??t ?? tr?ng sau khi thu ho?ch lúa v? mùa ?? lúa g?o ngon ?n c? n?m,  nhi?u nông dân trên ??a bàn các huy?n ??nh Quán, Xuân L?c, Tân Phú…c?a t?nh ??ng Nai ?ã ??u t? tr?ng b?p hay ngô v? ba. Ông H
Đọc Tiếp

Gạo Thơm Sóc Trăng ST20

gạo st20
Gi?i thi?u g?o th?m Sóc Tr?ng ST20, ST5 c?a ng??i K? s? v?i 20 n?m nghiên c?u gi?ng lúa m?i giúp lúa g?o Vi?t Nam n?i danh trên toàn th? gi?i, ông là H? Quang Cua, P. G? S? NNPTNT t?nh Sóc Tr?ng. XÂY D?NG CH? D?N ??A LÝ G?O TH?M SÓC TR?NG-TI?N ?? ?? CÁC DOANH NGHI?P XÂY D?NG TH??NG HI
Đọc Tiếp

GẠO ĐÀI LOAN GÒ CÔNG VÀ CÁCH NẤU CƠM NGON

Công ty CP L??ng th?c Ph??ng Nam xin ???c chia s? v?i các gia ?ình ph??ng pháp n?u c?m ngon và ch?n g?o ngon, hi?u thêm v? các gi?ng lúa. M?i khách hàng phù h?p v?i m?t lo?i g?o có m?t s? tiêu chu?n khác nhau. ?a ph?n khách hàng thích ?n g?o cho c?m d?o, th?m, ng?t nh?ng có ng??i l?i
Đọc Tiếp

TÁC DỤNG CỦA GẠO LỨC NẢY MẦM VIBIGABA

M?I QUÝ V? XEM TÁC D?NG C?A G?O M?M VIBIGABA PHÁT SÓNG TRÊN HTV, O2TV T?I: http://www.youtube.com/watch?v=IMCvhxc6W9w Thông tin chi ti?t G?o m?m nguyên phôi giúp c?n b?ng huy?t áp, gi?m Choresterol, gi?m stress và ch?ng béo phì. G?o Dinh D??ng VIBIGABA giúp cân b?ng huy?t áp ??i v?i n
Đọc Tiếp