lúa gạo | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Câu chuyện thành công của ông Vua Nông Sản, người hóa giải lời tiên tri của ông thầy bói làng (PHẦN I)

Sau khi xem ngày thánh n?m sinh, ch? tay và nét m?t hi?n h?u c?a tôi ông th?y bói làng phán “Chúc m?ng c?u, cháu có ngày sinh 13/10 và nhi?u y?u t? giúp c?u tr? thành doanh nhân ?ích th?c, là ng??i t?o ra r?t nhi?u giá tr? cho xã h?i và c?ng ??ng. Hãy tin tôi ?i, ??ng lãng phí th?i gi
Đọc Tiếp