hạt ngọc trời | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Cánh đồng mẫu lớn đang phát huy hiệu quả và thu hút nông dân tham gia

Sau khi các b? tr??ng ??n th?m và làm vi?c t?i AGPPS, các b? tr??ng ?ã khen ng?i cách ngh? cách làm c?a Công ty CP B?o v? Th?c V?t An Giang vì h? ?ã t?o ra ???c chu?i giá tr? s?n ph?m nông nghi?p, k?t h?p thành th?o mô hình 4 nhà (nhà nông , nhà n??c, nhà khoa hoc, nhà doanh nghi?p),
Đọc Tiếp

Hạt Ngọc Trời – Gạo Dinh dưỡng Vibigaba thay bao bì mới.

Gạo cho người tiểu đường.
Thi?t k? m?i bao bì cho G?o M?m Vibigaba sang tr?ng là m?t b??c ??t phá trong th?i gian ??u n?m 2014. V?i th??ng hi?u v?n là G?o  M?m Vibigaba cùng v?i th??ng hi?u G?o h?t ng?c tr?i mà Công Ty B?o V? Th?c V?c An Giang cho ra ??i s? mang l?i  s? thay ??i giá tr? và nâng t?m lúa g?o Vi?
Đọc Tiếp

Trồng Lúa Thơm nuôi cá là hướng đi mới của nông dân vùng trũng

Gạo hạt ngọc trời
Mô hình tr?ng lúa nuôi cá; h??ng ?i m?i c?a ng??i nông dân vùng tr?ng  Ng??i dân quê tôi ? Yên ??nh t?nh Thanh Hóa luôn luôn s?ng trong lo âu, m?i d?p l? v?; có nh?ng n?m lúa ??n kì thu ho?ch ?ành ph?i ch?u c?nh m?t tr?ng vì l? l?t, nhìn cánh ??ng lúa chin vàng s?p ??n kì thu ho?ch, c
Đọc Tiếp

CHỌN GẠO NGON GẠO THƠM CÓ MẤY LOẠI

Cách ch?n g?o ngon và th?m là râ?t khó vì khách hàng th??ng nghe theo l?i c?a ng??i bán, l?i khuyên cho khách hàng là nên ch? g?o s?ch , an toàn và có th??ng hiê?u, có huy ch??ng, có chúng nhâ?n c?a nhà n??c nh?: G?o h?t ng?c tr?i, h?t ng?c tr?i th??ng h?ng, g?o mâ?m nghê?, g?o mâ?m v
Đọc Tiếp

Gạo Hạt Ngọc Trời có Lịch Sử từ bao giờ?

H?t ng?c tr?i là g?o ??c s?n Nam B?  ???c s?n xu?t t? gi?ng Lúa mùa t?i vùng ??t  chuyên bi?t, giàu dinh d??ng ? An Giang, Sóc Tr?ng, C?n Th?. Giàu khoáng ch?t và Vitamin nhóm B. C?m m?m, d?o, v? ng?t và th?m t? nhiên. H?t ng?c tr?i dài, thon và tr?ng. CH? TIÊU CH?T L??NG ?? ?m: ? 14,
Đọc Tiếp

Mua Bán Gạo Làm từ Thiện

G?o làm t? thi?n ph?i là g?o ngon nh?ng giá ph?i sát giá g?c ?? ng??i mua và ng??i ???c nh?n làm t? thi?n h?nh phúc v?i nhau, ?ó chính là ph??ng chân bán g?o t? thi?n c?a G?o Ph??ng Nam cúng tôi: Cung c?p g?o ngon cho gia ?ình và làm t? thi?n v?i giá ?u ??i và hình th?c tích lu? ?i?m,
Đọc Tiếp

Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Qua Bữa Cơm Chung

gạo đặc sản
Xây d?ng h?nh phúc gia ?ình qua nh?ng b?a c?m chung là ph??ng chân ?ang ???c nhi?u gia ?ình áp d?ng. Nhi?u gia ?ình tan nát, ch? s? h?nh th?p, con cái h?c hành không gi?i,…mà nguyên nhân là do l?i sinh ho?t không ??u t? cách ?n c?m chung, ?i ch?i v? khuya, ng? d?y tr?, không the
Đọc Tiếp

Gạo ST20 đặc sản Việt Nam

gạo st20
G?o th?m Sóc Tr?ng, g?o h?t ng?c tr?i, g?o ST20 là các Nông s?n Vi?t Nam xuâ?t khâ?u ?i kh?p th? gi?i cùng v?i b??i 5 roi, b??i da xanh, g?o, cà phê, h? tiêu, cao su, h?t ?iê?u…. Công ty CP L??ng th?c Ph??ng Nam gi?i thiê?u v?i quý khách s?n phâ?m g?o ST20 ?ã t?ng ?o?t huy ch??n
Đọc Tiếp

Gạo lứt và công dụng của gạo lứt muối mè

Gạo hạt ngọc trời lên mầm
Công d?ng c?a g?o l?t, ?n g?o l?t  sao cho ?úng? G?o l?t là ???c ch? bi?t t? h?t lúa, khi h?t lúa ???c bóc v? lúa bên ngoài, ?? nguyên l?p màng c?a h?t g?o và còn nguyên phôi h?t g?o thì g?i là g?o l?t nguyên phôi, có ba lo?i g?o l?t là: l?t n?p ???c làm t? g?o lúa n?p, g?o l?t th??ng
Đọc Tiếp

Gạo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

gạo an toàn
G?o Ph??ng Nam phân ph?i g?o v? sinh an toàn th?c ph?m Ch?ng nh?n v? sinh an toàn th?c ph?m G?o: G?o Phuong Nam   Công ty c? ph?n l??ng th?c Ph??ng Nam là nhà phân ph?i các lo?i g?o s?ch, g?o ch?t l??ng cho công ty c? ph?n b?o v? th?c v?t An Giang. G?o ???c s?n xu?t theo quy trình tiê
Đọc Tiếp