hat methi an do | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

HẠT MÊ THI: LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG – KHUYẾN CÁO.

H?T MÊ THI: LI?U DÙNG – CÁCH DÙNG – KHUY?N CÁO S?n ph?m h?t methi cho ng??i ti?u ???ng.  H?t mê thi ???c T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) công nh?n có tác d?ng h? ???ng huy?t và li?u dùng ???c ch? ??nh trong ph?m vi: ??i v?i ng??i b?nh ti?u ???ng type 1: kho?ng 50-100gram/ngày t?c 6 – 7 mu
Đọc Tiếp

AI CẦN DÙNG HẠT MÊ THI?

Bao Bì Hạt Methi.
AI C?N DÙNG H?T MÊ THI? H?t mê thi ?n ?? ???c T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) công nh?n có tác d?ng h? ???ng huy?t. H?t mê thi ???c x?p vào nhóm gia v? nên không có ??c tính vì th? h?t mê thi ???c s? d?ng cho vi?c h? tr? ch?a b?nh và phòng b?nh ti?u ???ng. 1. Ng??i m?c b?nh ti?u ???ng typ
Đọc Tiếp

METHI ẤN ĐỘ TRONG Y HỌC DÂN GIAN.

Mỗi thành phần của cây mê thi là một vị thuốc.
  H?T METHI ?N ?? TRONG Y H?C DÂN GIAN H?t methi ?n ?? ???c y h?c hi?n nay nghiên c?u có tác d?ng h? ???ng huy?t trong máu r?t t?t nh? m?t s? ho?t ch?t ch?a trong nó. Cây methi (Fenugreek) có tên Hy L?p làTrigonella foenum-graecum, thu?c h? ??u Fabaceea hay ti?ng Hán là H? Lô Bá
Đọc Tiếp

HẠT METHI ẤN ĐỘ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

Hạt methi ấn độ
H?t methi ?n ?? H?t Methi ?n ?? là m?t lo?i th?o d??c hay còn g?i là h?t cari ?n ??, có tác d?ng h? ???ng huy?t trong máu. Thành ph?n H?T METHI: Thành ph?n ch?t trong h?t methi ???c phân tích k?: 45-60% carbohydrates, ch? y?u là s?i nh?y (galactomannans); 20-30% protein cao trong lysi
Đọc Tiếp

Hạt methi tốt cho người bệnh tiểu đường?

Mỗi thành phần của cây mê thi là một vị thuốc.
H?t methi có t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng?   M?t b?n ??c Ti?n Giang: Tôi b? b?nh ti?u ???ng type 2 h?n n?m n?m nay. Tôi ngoài 50 tu?i, vì b?nh nên ?n u?ng ph?i kiêng c? nhi?u. V?a r?i tôi có theo dõi tin t?c th?y nhi?u bác s? ? ?n ??, M? gi?i thi?u trên truy?n hình m?t lo?i h?t
Đọc Tiếp

Hạt Methi: Hiệu quả nhưng không nên tùy ý sử dụng

hat methi an do
?ã có nhi?u nghiên c?u ch?ng minh h?t Methi hi?u qu? trong ?i?u tr? ti?u ???ng nh?ng theo ThS, BS. Nguy?n Huy C??ng, Phó tr??ng khoa N?i ti?t-?ái tháo ???ng, B?nh vi?n N?i ti?t T?, không nên tùy ý s? d?ng khi ch?a có s? t? v?n c?a bác s?.   Theo các nghiên c?u t?i ?n ?? khi h? ch
Đọc Tiếp