Gạo tím than | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

HUYỀN MỄ (GẠO TÍM THAN SÓC TRĂNG ST).

Bao bì gạo tím than
HUY?N M? (G?O TÍM THAN SÓC TR?NG ST). Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trung Qu?c
Đọc Tiếp

ĂN CƠM GẠO LỨC (GẠO LỨT) CÓ GIẢM CÂN?

M?t s? ng??i ?ã thay th? g?o th??ng b?ng g?o l?t trong ch? ?? ?n hàng ngày ?? nh?m m?c ?ích gi?m cân. V?y ph??ng pháp gi?m cân này có ?úng không? C? s? khoa h?c cho ph??ng pháp này là gì? ?ã có r?t nhi?u công trình nghiên c?u v? g?o l?t c?ng nh? thành ph?n c?a nó. M?i ?ây m?t nghiên c
Đọc Tiếp

GẠO LỨC: GẠO LỨC TÍM THAN, GẠO LỨC ĐỎ VỚI VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHOẺ.

Cơm Gạo TÍM THAN và Gạo Mầm VIBIGABA
  G?O L?C, G?O M?M V?I V?N ?? DINH D??NG VÀ S?C KHO?. Sau th? chi?n th? II, Bác s? OSHAWA v?i G?O L?C MU?I MÈ ?ã giúp nhi?u ng??i Nh?t gi?m ?au và kéo dài s? s?ng khi nhi?m x? tia nguyên t? t? bom  t? trong chi?n tranh. ? Vi?t Nam t? n?a th? k? nay g?o l?c mu?i mè c?ng ?ã ???c bi?t ??
Đọc Tiếp

SỰ KẾT HỢP GẠO TÍM THAN VÀ GẠO MẦM VIBIGABA.

Cơm Gạo TÍM THAN và Gạo Mầm VIBIGABA
S? K?T H?P G?O TÍM THAN VÀ G?O M?M VIBIGABA. Trong tháng ?n kiêng m?c ?ích ?? gi?m cân và cho b? máy tiêu hoá ho?t ??ng t?t h?n này, mình liên t?c thay ??i các lo?i g?o l?t (g?o l?c) trong b?a ?n nh?: G?o tím than, g?o m?m vibigaba, g?o m?m vibigaba ngh?, g?o l?t ?? st, g?o l?t huy?t
Đọc Tiếp

GẠO TÍM THAN SÓC TRĂNG: GẠO THỰC DƯỠNG VỚI HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CAO

G?O TÍM THAN SÓC TR?NG. G?o tím than Sóc Tr?ng là lo?i g?o th?c d??ng ch?a hàm l??ng anthocyamin r?t cao (kho?ng 0.4%), m?t ch?t màu thiên nhiên có r?t nhi?u ho?t tính sinh h?c quí nh? kh? n?ng ch?ng oxi – hóa cao, h?n ch? s? suy gi?m s?c ?? kháng, ki?m hãm s? phát tri?n c?a t? bào un
Đọc Tiếp

Gạo Thơm Sóc Trăng ST20

gạo st20
Gi?i thi?u g?o th?m Sóc Tr?ng ST20, ST5 c?a ng??i K? s? v?i 20 n?m nghiên c?u gi?ng lúa m?i giúp lúa g?o Vi?t Nam n?i danh trên toàn th? gi?i, ông là H? Quang Cua, P. G? S? NNPTNT t?nh Sóc Tr?ng. XÂY D?NG CH? D?N ??A LÝ G?O TH?M SÓC TR?NG-TI?N ?? ?? CÁC DOANH NGHI?P XÂY D?NG TH??NG HI
Đọc Tiếp

Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Qua Bữa Cơm Chung

gạo đặc sản
Xây d?ng h?nh phúc gia ?ình qua nh?ng b?a c?m chung là ph??ng chân ?ang ???c nhi?u gia ?ình áp d?ng. Nhi?u gia ?ình tan nát, ch? s? h?nh th?p, con cái h?c hành không gi?i,…mà nguyên nhân là do l?i sinh ho?t không ??u t? cách ?n c?m chung, ?i ch?i v? khuya, ng? d?y tr?, không the
Đọc Tiếp

CƠM GẠO MẦM VIBIGABA, CƠM GẠO LỨT TÍM THAN VÀ CÁC MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG.

  C?M G?O M?M VIBIGABA, C?M G?O L?T TÍM THAN VÀ CÁC MÓN ?N TRUY?N TH?NG. Thông th??ng v?i ng??i bình th??ng ch?a có b?nh thì m?t tu?n nên ?n kho?ng ba b?a c?m g?o m?m hay c?m g?o tím than. N?u có th? ?n v?i mu?i mè thì r?t t?t vì b?n thân mè c?ng là m?t lo?i thu?c. Ho?c chúng ta
Đọc Tiếp

Gạo Đặc Sản Sóc Trăng ST20

gạo st20
G?o ST20 là m?t lo?i g?o ??c s?n t?nh Sóc Tr?ng, tr?i qua quá trình lai t?o gi?ng 20 n?m c?a K? s? H? Quang Cua, hi?n ông là Phó giám ??c S? NNPTNT t?nh Sóc Tr?ng.  Gi?ng lúa có hình d?ng h?t dài khoãng g?n 1cm, thon, cây lúa cao, gi?ng lúa dài ngày, khi say xát ra h?t g?o màu tr?ng t
Đọc Tiếp