gao tim than st | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

HUYỀN MỄ (GẠO TÍM THAN SÓC TRĂNG ST).

Bao bì gạo tím than
HUY?N M? (G?O TÍM THAN SÓC TR?NG ST). Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trung Qu?c
Đọc Tiếp

GẠO LỨC: GẠO LỨC TÍM THAN, GẠO LỨC ĐỎ VỚI VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHOẺ.

Cơm Gạo TÍM THAN và Gạo Mầm VIBIGABA
  G?O L?C, G?O M?M V?I V?N ?? DINH D??NG VÀ S?C KHO?. Sau th? chi?n th? II, Bác s? OSHAWA v?i G?O L?C MU?I MÈ ?ã giúp nhi?u ng??i Nh?t gi?m ?au và kéo dài s? s?ng khi nhi?m x? tia nguyên t? t? bom  t? trong chi?n tranh. ? Vi?t Nam t? n?a th? k? nay g?o l?c mu?i mè c?ng ?ã ???c bi?t ??
Đọc Tiếp

SỰ KẾT HỢP GẠO TÍM THAN VÀ GẠO MẦM VIBIGABA.

Cơm Gạo TÍM THAN và Gạo Mầm VIBIGABA
S? K?T H?P G?O TÍM THAN VÀ G?O M?M VIBIGABA. Trong tháng ?n kiêng m?c ?ích ?? gi?m cân và cho b? máy tiêu hoá ho?t ??ng t?t h?n này, mình liên t?c thay ??i các lo?i g?o l?t (g?o l?c) trong b?a ?n nh?: G?o tím than, g?o m?m vibigaba, g?o m?m vibigaba ngh?, g?o l?t ?? st, g?o l?t huy?t
Đọc Tiếp