gạo thơm thái | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Gạo Hạt Ngọc Trời có Lịch Sử từ bao giờ?

H?t ng?c tr?i là g?o ??c s?n Nam B?  ???c s?n xu?t t? gi?ng Lúa mùa t?i vùng ??t  chuyên bi?t, giàu dinh d??ng ? An Giang, Sóc Tr?ng, C?n Th?. Giàu khoáng ch?t và Vitamin nhóm B. C?m m?m, d?o, v? ng?t và th?m t? nhiên. H?t ng?c tr?i dài, thon và tr?ng. CH? TIÊU CH?T L??NG ?? ?m: ? 14,
Đọc Tiếp

Gạo lức muối mè, gạo lức rang có chửa được bệnh không?

G?o l?c mu?i mè có ch?a ???c b?nh không? Công d?ng c?a g?o l?t T?i sao g?o l?c m?m hay g?o m?m vibigaba có tác d?ng t?t cho ng??i ti?u ???ng, cao huy?t áp, béo phì và ch?ng loãng x??ng,… Xem thêm t?i: www.gaophuongnam.vn/tin-tuc/   GS.TS NGUY?N LÂN D?NG   –Th? Hai, 08
Đọc Tiếp

Mô Hình Nông Thôn Mới (nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp )

MÔ HÌNH KINH DOANH M?I   Mô Hình Kinh Doanh M?i Trong Ngành L??ng Th?c Công ty C? ph?n L??ng th?c Ph??ng Nam c? k? s? Nguy?n Quang ??t, Tr?n V?n Ki?m và Nguy?n Huy Hoàng ?i th?m quan mô hình s?n xu?t lúa g?o theo mô hình nông thôn m?i, ? An Giang và các t?nh Mi?n Tây có Công ty CP BVT
Đọc Tiếp

Gạo Phương Nam áp dụng tối ưu triết lý kinh doanh của ông chủ hãng xe hơi Ford

  Xe h?i Công ty CP L??ng th?c Ph??ng Nam ?i khám phá nh?ng vùng ?â?t trô?ng lúa trên vùng cao và ?ô?ng b?ng Sông c?u Long. Công ty chuyên s?n xuâ?t ?óng gói các lo?i g?o châ?t l??ng cao, g?o s?ch, g?o h?u c? nh? g?o 49 s?a ph??ng nam, g?o tài nguyên ch? ?ào, g?o th?m thái, g?o l
Đọc Tiếp