gao ngon an tet | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Mua gạo ngon (có thương hiệu) ăn Tết ở đâu?

Cơm gạo tiến vua - Tiên Nữ
G?n ??n T?t Nguyên ?án, nhi?u ng??i b?t ??u mua ?? ?n th?c u?ng trong nh?ng ngày T?t c? truy?n này. Và g?o c?ng là m?t trong nh?ng th? ?ó. Nhi?u khách hàng yêu c?u g?o ph?i th?t s? ngon, có th??ng hi?u, ?óng gói bao bì nhãn mác xu?t x? ngu?n g?c h?n hoi, an toàn cho s?c kh?e và ít còn
Đọc Tiếp

Gạo ST 20 là Gạo Thơm Sóc Trăng – Huy Chương Vàng Năm 2011

G?O TH?M SÓC TR?NG HÚT KHÁCH NH? CH?T L??NG VÀ TH??NG HI?U C?A T?NH SÓC TR?NG G?o ST 20 ???c s?n xu?t t? gi?ng lúa ??c s?n ST c?a t?nh Sóc Tr?ng, do k? s? H? Quang Cua là tác gi?. Gi?ng lúa ST 20 ???c nghiên c?u lai t?o, ch?n l?c t? nh?ng gi?ng lúa th?m ??c s?n, có ch?t l??ng và mùi v
Đọc Tiếp

Gạo Thơm Sóc Trăng ST20

gạo st20
Gi?i thi?u g?o th?m Sóc Tr?ng ST20, ST5 c?a ng??i K? s? v?i 20 n?m nghiên c?u gi?ng lúa m?i giúp lúa g?o Vi?t Nam n?i danh trên toàn th? gi?i, ông là H? Quang Cua, P. G? S? NNPTNT t?nh Sóc Tr?ng. XÂY D?NG CH? D?N ??A LÝ G?O TH?M SÓC TR?NG-TI?N ?? ?? CÁC DOANH NGHI?P XÂY D?NG TH??NG HI
Đọc Tiếp