gạo mầm | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Gạo mầm so với gạo thường có gì hay? B.S Lương Lễ Hoàng.

Gạo mầm so với gạo thường (gạo trắng)
     “Trong ?n ph?m (GABA – chén c?m nên thu?c) còn nóng h?i v?a th?i v?a…??c, bác s? ?ã thiên v? cho g?o m?m. Ch?c ch?n nhi?u ng??i ?ã nghe qua v? g?o m?m nh?ng s? ng??i hi?u ?úng v?n còn là s? ít. Xin bác s? L??ng L? Hoàng cho bi?t: G?o m?m n?u so v?i g?o th??ng có
Đọc Tiếp

ĐẠI LÝ GẠO MẦM VIBIGABA, GẠO SẠCH TẠI TIỀN GIANG.

gao mam tai tien giang
KHAI TR??NG ??I LÝ G?O M?M VIBIGABA T?I CH? V?NH KIM, CHÂU THÀNH, TI?N GIANG. Ngày 17/07/2014 Công Ty Ph??ng Nam chính th?c m? ??i lý t?i ch? V?nh Kim, Châu Thành, Ti?n Giang. L? Khai Tr??ng ??i lý G?o M?m, G?o S?ch t?i Ti?n Giang. Ch? V?nh Kim là ch? ??u m?i trái cây c?a các t?nh mi?
Đọc Tiếp

ĐẠI LÝ GẠO MẦM VIBIGABA VÀ GẠO SẠCH BUÔN MA THUỘT – ĐĂK LĂK

Ngày 3/4/ 2014 t?i thành ph? th? ph? Buôn Ma Thu?t t?nh ??k L?c  Công ty CP L??ng th?c Ph??ng Nam cùng k?t h?p Doanh nghi?p T? nhân Thu?n Th?o khai tr??ng c?a hàng G?o s?ch Ph??ng Nam, G?o m?m vibigaba – chén c?m nên thu?c và h?t th?o d??c methi ?n ??, cùng các s?n ph?m g?o ngon
Đọc Tiếp

CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN KHI LẦN ĐẦU ĂN GẠO MẦM VIBIGABA.

C?M NH?N KHI L?N ??U ?N G?O M?M VIBIGABA. G?o m?m vibigaba, g?o tím than, g?o ?? ST Mình có duyên v?i G?O M?M VIBGIABA c?ng khá tình c?, sau khi thành l?p Công Ty Ph??ng Nam và m? c?a hàng kinh doanh G?O S?CH và m?t vài s?n ph?m t?t cho s?c kho? khác, m?t hôm có ch? b?n t?i th?m c?a h
Đọc Tiếp

Hạt Ngọc Trời – Gạo Dinh dưỡng Vibigaba thay bao bì mới.

Gạo cho người tiểu đường.
Thi?t k? m?i bao bì cho G?o M?m Vibigaba sang tr?ng là m?t b??c ??t phá trong th?i gian ??u n?m 2014. V?i th??ng hi?u v?n là G?o  M?m Vibigaba cùng v?i th??ng hi?u G?o h?t ng?c tr?i mà Công Ty B?o V? Th?c V?c An Giang cho ra ??i s? mang l?i  s? thay ??i giá tr? và nâng t?m lúa g?o Vi?
Đọc Tiếp

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP LÀ CỔ MÁY MƠ ƯỚC CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA

Máy g?t ??p liên h?p, ti?n ích cho nông dân tr?ng lúa   Nh? có ti?n b? khoa h?c- k? thu?t mà m?y n?m g?n ?ây ng??i nông dân tr?ng lúa quê tôi ?ã b?t n?ng nh?c, ti?t ki?m th?i gian h?n r?t nhi?u so v?i tr??c ?ây. Tr??c ?ây m?i khi lúa g?o chín ng??i nông dân dùng li?m g?t lúa, t?n r?t
Đọc Tiếp

Trồng Lúa Thơm nuôi cá là hướng đi mới của nông dân vùng trũng

Gạo hạt ngọc trời
Mô hình tr?ng lúa nuôi cá; h??ng ?i m?i c?a ng??i nông dân vùng tr?ng  Ng??i dân quê tôi ? Yên ??nh t?nh Thanh Hóa luôn luôn s?ng trong lo âu, m?i d?p l? v?; có nh?ng n?m lúa ??n kì thu ho?ch ?ành ph?i ch?u c?nh m?t tr?ng vì l? l?t, nhìn cánh ??ng lúa chin vàng s?p ??n kì thu ho?ch, c
Đọc Tiếp

Nên trồng lúa hay trồng bắp, ngô vụ ba (vụ hè thu)

Tr?ng b?p v? ba cho thu nh?p g?n 100 tri?u ??ng m?i ha cao h?n tr?ng lúa nhi?u.  T?n d?ng ??t ?? tr?ng sau khi thu ho?ch lúa v? mùa ?? lúa g?o ngon ?n c? n?m,  nhi?u nông dân trên ??a bàn các huy?n ??nh Quán, Xuân L?c, Tân Phú…c?a t?nh ??ng Nai ?ã ??u t? tr?ng b?p hay ngô v? ba. Ông H
Đọc Tiếp

CHỌN GẠO NGON GẠO THƠM CÓ MẤY LOẠI

Cách ch?n g?o ngon và th?m là râ?t khó vì khách hàng th??ng nghe theo l?i c?a ng??i bán, l?i khuyên cho khách hàng là nên ch? g?o s?ch , an toàn và có th??ng hiê?u, có huy ch??ng, có chúng nhâ?n c?a nhà n??c nh?: G?o h?t ng?c tr?i, h?t ng?c tr?i th??ng h?ng, g?o mâ?m nghê?, g?o mâ?m v
Đọc Tiếp

Có hay không việc dùng hóa chất độc hại tẩy gạo mốc thành gạo trắng thơm

gạo thơm sóc trăng
Trong nh?ng n?m qua, do l??ng thóc ? n??c ta s?n xu?t ngày càng nhi?u; l??ng lúa g?o xu?t kh?u ?ôi lúc b? ch?ng l?i; do ?ó d?n ??n tình tr?ng l??ng lúa g?o t?n kho ngày càng nhi?u. Vì l??ng g?o t?n kho lâu ngày d?n ??n m?t s? n?i có tình tr?ng g?o b? m?c. Thay vì ph?i b? ?i ho?c chuy?
Đọc Tiếp