gạo huyền mễ | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

HUYỀN MỄ (GẠO TÍM THAN SÓC TRĂNG ST).

Bao bì gạo tím than
HUY?N M? (G?O TÍM THAN SÓC TR?NG ST). Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trung Qu?c
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VÀ CÂU CHUYỆN TRUYỀN THÔNG CỦA BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

gạo mầm
Tham gia bu?i h?p báo công b? các nghiên c?u v? g?o m?m Vibigaba sau m?t n?m s?n xu?t và s? d?ng ngày 29/10/2013 t?i Nhà khách C?c qu?n tr? Trung ??ng T78 tôi nh? nh? in l?i c?a Bác s? L??ng L? Hoàng “ khi ng??i th?y thu?c bi?t s?n ph?m g?o m?m t?t cho ng??i b?nh ti?u ???ng, béo phì,
Đọc Tiếp

GẠO HUYỀN MỄ

Bao Bì Gạo Tím Than.
G?O HUY?N M? CÓ PH?I G?O TÍM THAN SÓC TR?NG? Theo t? Hán Vi?t: Huy?n ngh?a là ?en tuy?n (?en bóng, ?en ánh màu tím), M? là G?o. Nh? v?y Huy?n M? có ngh?a là G?o ?en hay G?o Tím, N?p C?m hay N?p Than. ?ây là m?t t? mà y h?c c? truy?n ?ã s? d?ng t? lâu. Ngoài ra Huy?n M? còn có tên Trun
Đọc Tiếp