gạo hữu cơ | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

TẠI SAO GIÁ BÁN GẠO HỮU CƠ LẠI CAO?

Gạo Đen Hữu Cơ.
T?I SAO GIÁ BÁN G?O H?U C? L?I CAO? G?o ???c s?n xu?t theo ph??ng pháp h?u c? ph?i tr?i qua nh?ng tiêu chu?n r?t kh?t khe c?a c? quan h?u c? th? gi?i, ?? ??t tiêu chu?n xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B?n, M? và Châu Âu. ?? có th? tuân theo nh?ng tiêu chu?n nghiêm ng?t
Đọc Tiếp

GẠO HỮU CƠ HOA SỮA ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Gao den Huu co
QUY TRÌNH NGHIÊM NG?T KHI S?N XU?T G?O H?U C?. S?n xu?t G?O H?U C? hay các l??ng th?c, th?c ph?m theo ph??ng pháp h?u c? ph?i tuân theo m?t ch? tiêu nghiêm ng?t theo quy ??nh c?a qu?c t?. Nh? v?y s?n ph?m sau khi thu ho?ch có kh? n?ng xu?t kh?u qua nh?ng th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B
Đọc Tiếp

Bác sỹ Phạm Thị Biên Thùy và Cơ Duyên với gạo lứt đen hữu cơ Hoa Sữa

Quy trình sản xuất gạo hữu cơ
Theo báo tu?i tr? online và báo gi?y s? ra ngày 28/02/2014. TT – Cách ?ây b?n tháng, Mike Loftus, nhà qu?n lý k? c?u t?i thành ph? Birmingham (Anh), ?ã có bài vi?t ??ng trên Birmingham Post ca ng?i m?t bác s? ng??i Vi?t tên Thùy Ph?m là “nhân t? ?i?n hình”, “là ngu?n c?m h?ng ch
Đọc Tiếp

GẠO ĐEN HỮU CƠ: VÌ SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

quy trình sản xuất gạo hữu cơ.
1. G?o ?en h?u c? ???c s?n xu?t t? canh tác h?u c?. Canh tác h?u c? là lo?i canh tác phù h?p các ?i?u ki?n sau: – Th? nh??ng, môi tr??ng n??c ph?i s?ch, không b? nhi?m ??c t? do t?n d? phân hóa h?c, thu?c b?o v? th?c v?t,…không b? nhi?m ch?t th?i công nghi?p ??c h?i. – Ph?
Đọc Tiếp

Mua Bán Gạo Làm từ Thiện

G?o làm t? thi?n ph?i là g?o ngon nh?ng giá ph?i sát giá g?c ?? ng??i mua và ng??i ???c nh?n làm t? thi?n h?nh phúc v?i nhau, ?ó chính là ph??ng chân bán g?o t? thi?n c?a G?o Ph??ng Nam cúng tôi: Cung c?p g?o ngon cho gia ?ình và làm t? thi?n v?i giá ?u ??i và hình th?c tích lu? ?i?m,
Đọc Tiếp

GẠO NÀNG THƠM CHỢ ĐÀO hay TÀI NGUYÊN CHỢ ĐÀO

G?O NÀNG TH?M CH? ?ÀO (TÀI NGUYÊN CH? ?ÀO)    Nh? nh?ng ??c tính th? nh??ng riêng bi?t v?i s? giao hòa gi?a dòng n??c ng?t c?a sông R?ch ?ào (t? sông Vàm C? ?ông) và dòng n??c m?n c?a r?ch Nha Ràm (t? sông R?ch Cát), vùng ??t Ch? ?ào thu?c xã M? L?, huy?n C?n ???c, t?nh Long An t? hàn
Đọc Tiếp

CÔNG DỤNG CỦA GẠO MẦM VIBIGABA

Gạo vibigaba tinh hoa thuc duong
  ??I LÝ CHUYÊN CUNG C?P  G?O VIBIGABA, g?o h?u c? hoa s?a, g?o l?c ??, g?o huy?t r?ng, mu?i mè. Tinh hoa th?c d??ng T?n Tâm – Uy Tín – Ch?t L??ng – Luôn d?n ??u v? ch?t l??ng và giá Công ty C? ph?n L??ng th?c Ph??ng Nam kính chào quý khách. ?C: 453/86 ph??ng 7, qu?n
Đọc Tiếp

DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LÀ GẠO MẦM VIBIGABA

tác dụng gạo mầm vibigaba
TÁC D?NG ?N ??NH ???NG HUY?T C?A G?O M?M VIBIGABA H? Xuân H?ng Sáng ngày 27/06, CLB Dinh d??ng và ?ái tháo ???ng thu?c Trung Tâm Dinh D??ng TP.HCM ?ã sinh ho?t ??nh k? tháng 06 v?i ch? ?? “Dinh d??ng cho ng??i b?nh ?ái tháo ???ng”. Tham d? bu?i sinh ho?t có s? hi?n di?n c?a Bs.CK1 Ngu
Đọc Tiếp

GẠO LỨC VÀ TÁC DỤNG TỐT CHO CHẾ ĐỘ ĂN THỰC DƯỠNG, THỰC TRỊ

G?o l?c, g?o l?a nãy m?m r?t t?t cho s?c kho? ??c bi?t ??i v?i ng??i ti?u ???ng, béo phì, cao huy?t áp và phòng ch?ng loãng x??ng, h? th?n kinh, th?n. Công ty C? ph?n L??ng th?c Ph??ng Nam gi?i thi?u các l?i ích c?a vi?c ?n c?m g?o l?c mu?i mè. 8 l?i ích c?a vi?c ?n g?o l?t ?n g?o l?t
Đọc Tiếp