gao huu co hoa sua | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

TẠI SAO GIÁ BÁN GẠO HỮU CƠ LẠI CAO?

Gạo Đen Hữu Cơ.
T?I SAO GIÁ BÁN G?O H?U C? L?I CAO? G?o ???c s?n xu?t theo ph??ng pháp h?u c? ph?i tr?i qua nh?ng tiêu chu?n r?t kh?t khe c?a c? quan h?u c? th? gi?i, ?? ??t tiêu chu?n xu?t kh?u qua các th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B?n, M? và Châu Âu. ?? có th? tuân theo nh?ng tiêu chu?n nghiêm ng?t
Đọc Tiếp

GẠO HỮU CƠ HOA SỮA ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Gao den Huu co
QUY TRÌNH NGHIÊM NG?T KHI S?N XU?T G?O H?U C?. S?n xu?t G?O H?U C? hay các l??ng th?c, th?c ph?m theo ph??ng pháp h?u c? ph?i tuân theo m?t ch? tiêu nghiêm ng?t theo quy ??nh c?a qu?c t?. Nh? v?y s?n ph?m sau khi thu ho?ch có kh? n?ng xu?t kh?u qua nh?ng th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B
Đọc Tiếp

GẠO ĐEN HỮU CƠ

Gao den Huu co
1. Ngu?n g?c g?o ?en h?u c? G?o ?en h?u c? ???c s?n xu?t t? ph??ng pháp “canh tác h?u c?”: – Lúa ???c tr?ng theo ph??ng pháp canh tác h?u c?, không s? d?ng phân bón hóa h?c, thu?c tr? sâu, thu?c di?t c?…và có s? ki?m soát, tác ??ng c?a khoa h?c k? thu?t, công ngh? sinh h?c, s?n
Đọc Tiếp

GẠO ĐEN HỮU CƠ: VÌ SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

quy trình sản xuất gạo hữu cơ.
1. G?o ?en h?u c? ???c s?n xu?t t? canh tác h?u c?. Canh tác h?u c? là lo?i canh tác phù h?p các ?i?u ki?n sau: – Th? nh??ng, môi tr??ng n??c ph?i s?ch, không b? nhi?m ??c t? do t?n d? phân hóa h?c, thu?c b?o v? th?c v?t,…không b? nhi?m ch?t th?i công nghi?p ??c h?i. – Ph?
Đọc Tiếp