gạo cho người tiểu dường | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHI SỬ DỤNG GẠO MẦM VIBIGABA.

 C?M NH?N C?A KHÁCH HÀNG SAU KHI S? D?NG G?O M?M VIBIGABA. Tính cho t?i gi?a n?m 2014, G?o M?m Vibigaba ?ã có m?t trên th? tr??ng ?ã h?n hai n?m và hi?u qu? nó mang l?i r?t l?n, ??c bi?t cho ng??i ti?u ???ng, cao huy?t áp, táo bón…Hi?n nay G?o M?m n?m trong phác ?? ?i?u tr? c?a
Đọc Tiếp

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ GẠO MẦM?

BS ?? Th? Ng?c Di?p (Giám ??c trung tâm dinh d??ng TPHCM): Theo nghiên c?u c?a chúng tôi thì hàm l??ng Gaba trong G?o M?m Vibigaba cao lên t?i 196mg/1kg, cao h?n v?i các lo?i g?o m?m xu?t x? t? Thái Lan và Nh?t B?n. Vì v?y chúng tôi cho r?ng s?n ph?m g?o m?m này có l?i cho s?c kho? c?
Đọc Tiếp

PHỎNG VẤN BS LƯƠNG LỄ HOÀNG VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG.

BS Lương Lễ Hoàng với chế độ dinh dưỡng người tiểu đường.
BS L??NG L? HOÀNG BÀN V? CH? ?? DINH D??NG CHO NG??I TI?U. Bác S? L??ng L? Hoàng nói v? ch? ?? dinh d??ng cho ng??i ti?u ???ng v?i vi?c s? d?ng G?o M?m Vibigaba hay các lo?i g?o và th?c ph?m giàu ch?t x? và ho?t ch?t Gaba. BS L??ng L? Hoàng Ng??i cao tu?i khó tránh kh?i ??i ??u v?i ha
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VIBIGABA, GẠO CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG.

Gạo mầm vibigaba
G?O M?M VIBIGABA, G?O CHO NG??I TI?U ???NG. M?i b?a không ???c h?n m?t chén c?m là l?i khuy?n cáo th??ng nghe, d? nói c?a th?y thu?c dành cho ng??i b?nh ti?u ???ng, nh?ng trái tai và khó th?c hi?n vì m??i ng??i h?t chín không th?y no n?u thi?u c?m. N?u t??ng ch? là chuy?n nh? thì l?m!
Đọc Tiếp

CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN KHI LẦN ĐẦU ĂN GẠO MẦM VIBIGABA.

C?M NH?N KHI L?N ??U ?N G?O M?M VIBIGABA. G?o m?m vibigaba, g?o tím than, g?o ?? ST Mình có duyên v?i G?O M?M VIBGIABA c?ng khá tình c?, sau khi thành l?p Công Ty Ph??ng Nam và m? c?a hàng kinh doanh G?O S?CH và m?t vài s?n ph?m t?t cho s?c kho? khác, m?t hôm có ch? b?n t?i th?m c?a h
Đọc Tiếp

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VỚI BS LƯƠNG LỄ HOÀNG: Biến Chứng Bệnh Tiểu Đường.

Công Ty Ph??ng Nam (G?o M?m Vibigaba) xin thông báo v?i quý khách hàng v? ch??ng trình giao l?u y h?c v?i BS L??ng L? Hoàng. CH??NG TRÌNH GIAO L?U: BI?N CH?NG B?NH TI?U ???NG m? r?ng v?i B?nh Cao Huy?t Áp. ??a ?i?m: Nhà khách T-78. 145 Lý Chính Th?ng, Ph??ng 7, Qu?n 3, TPHCM. Th?i gia
Đọc Tiếp

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG: HỘI THẢO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

phát sóng gạo mầm vibigaba
G?O M?M VIBIGABA: Cho ng??i ti?u ???ng, cao huy?t áp, béo phì… Xin kính m?i các anh ch? ?ón xem ch??ng trình h?i th?o b?nh ti?u ???ng v?i bác s? L??ng L? Hoàng trên ?ài PTTH Bình D??ng vào lúc: 11h05 ngày 25/02/2014 và 16h15 ngày 26/2/2014 trên kênh BTV1. 12h45 ngày 1/3/2014 trê
Đọc Tiếp

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG: GẠO MẦM VIBIGABA VÀ GẠO HẠT NGỌC TRỜI.

Gạo mầm vibigaba
G?O M?M VIBIGABA VÀ G?O H?T NG?C TR?I ??u n?m 2014 Công Ty CP L??ng Th?c Ph??ng Nam tham d? H?i Ngh? Khách Hàng ngành L??ng Th?c do Công Ty CP BVTV An Giang t? ch?c t?i An Giang. Trong h?i ngh? ban lãnh ??o công ty CP BVTV An Giang có trình bày k? ho?ch và m?c ?ích ??a th??ng hi?u g?o
Đọc Tiếp

MẪU BAO BÌ MỚI: GẠO MẦM VIBIGABA VÀ GẠO HẠT NGỌC TRỜI

Công ty CP L??NG TH?C PH??NG NAM xin thông báo trong n?m 2014 s? ti?n hành d?n thay th? m?u bao bì cho G?O M?M VIBIGABA và G?O H?T NG?C TR?I. M?i quý khách hàng CLICK và hình ?? xem l?n h?n.   XIN M?I QUÝ KHÁCH HÀNG XEM THÔNG TIN G?O M?M VIBIGABA: CHÉN C?M NÊN THU?C.  Dennis Smit
Đọc Tiếp

GẠO MẦM VIBIGABA GIAO LƯU Y HỌC: LÀM SAO NGĂN CHẶN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

G?O M?M VIBIGABA GIAO L?U Y H?C “Làm sao ng?n ch?n b?nh ti?u ???ng?” Theo c?nh báo c?a T? Ch?c Y T? Th? Gi?i, b?nh ti?u ???ng là m?i ?e d?a hàng ??u cho s?c kh?e c?ng ??ng c?a các qu?c gia vùng ?ông Nam Á vì v?n t?c phát tán nghiêm tr?ng ??n ?? b?nh mang tên “c?n ??i d?ch c?a th? k?”!
Đọc Tiếp