GABA la chat gi | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GABA LÀ CHẤT GÌ?

HO?T CH?T GABA LÀ CH?T GÌ? GABA:  (Gamma amino butyric acid) là m?t lo?i amino acid không th? thi?u c?a c? th? con ng??i ?? ??m b?o duy trì s? ho?t ??ng c?a n?o b?, có vai trò chính trong vi?c gi?m b?t các ho?t ??ng c?a các neuron th?n kinh và ?c ch? s? lan truy?n c?a các t? bào d?n t
Đọc Tiếp