cong dung gao tim than | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

GẠO TÍM THAN SÓC TRĂNG: GẠO THỰC DƯỠNG VỚI HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CAO

G?O TÍM THAN SÓC TR?NG. G?o tím than Sóc Tr?ng là lo?i g?o th?c d??ng ch?a hàm l??ng anthocyamin r?t cao (kho?ng 0.4%), m?t ch?t màu thiên nhiên có r?t nhi?u ho?t tính sinh h?c quí nh? kh? n?ng ch?ng oxi – hóa cao, h?n ch? s? suy gi?m s?c ?? kháng, ki?m hãm s? phát tri?n c?a t? bào un
Đọc Tiếp