Bác sỹ Lương Lễ Hoàng | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Bs Lương Lễ Hoàng: Gạo mầm Vibigaba – gạo đúng chữ THỜI trong kinh dịch

Gạo mầm Vibigaba túi 1kg hút chân không.
Ch?a bao gi? l?i khuyên c?a Hippocrates “Hãy dùng th?c ph?m nh? dùng thu?c” ???c ph? bi?n r?ng rãi nh? trong thiên niên k? này. T? nh?n th?c v? ph?n ?ng ph? nghiêm tr?ng khó tránh c?a hóa ch?t t?ng h?p, t? khuynh h??ng c?a ng??i tiêu dùng ?ang nhanh chân tìm v? s?c b?t c?a
Đọc Tiếp

Ăn gạo mầm Vibigaba trong phát đồ điều trị bệnh tiểu đường của Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Gạo mầm Vibigaba rất dễ nấu và cơm rất dễ ăn mà không bị tăng đường huyết
    Lý do nào bác s? L??ng L? Hoàng m?nh d?n áp d?ng cho b?nh nhân ti?u ???ng ?n g?o m?m Vibigaba trong phát ?? ?i?u tr? b?nh?    Bác s? L??ng L? Hoàng có r?t nhi?u bài vi?t c?ng nh? các cu?c v?n ?áp trên các ph??ng ti?n truy?n thông v? s?c kh?e, ví d? nh? “chén c?m nên thu?c” hay “m?
Đọc Tiếp