gạo vĩnh bình | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

Gạo Hạt Ngọc Trời

Gạo Hạt Ngọc Trời Bắc Đẩu
G?O H?T NG?C TR?I-G?O ??C S?N. G?o H?t Ng?c Tr?i là ??c s?n Vi?t Nam, h?t dài, th?m ??c tr?ng, d?o v?a, ?n là nh? mãi. S?n xu?t theo cánh ??ng m?u l?n, không d? thu?c b?o v? th?c v?t và phân bón, g?o ATVSTP. Xu?t x?: G?o h?o h?ng c?a Công ty TNHH MTV V?nh Bình (Nay là t?p ?oàn L?c Tr?
Đọc Tiếp

Gạo Hảo Hạng – Gạo Hạt Ngọc Trời

Gạo Hạt Ngọc Trời Thiên Long
  G?o h?t ng?c tr?i Th??ng h?ng s? 1 và s? 3 là s?n ph?m g?o ??c s?n do công ty CP BVTV An Giang (Hi?n nay ??i tên thành T?p ?oàn L?c Tr?i) tr?ng theo mô hình cánh ??ng m?u l?n, không d? l??ng  thu?c tr? sâu và l??ng phân bón. G?o H?t Ng?c Tr?i ???c Nh?t B?n công nh?n là g?o ??t
Đọc Tiếp