Cách sử dụng hạt Mê thi. | Gạo Phương Nam
nam lim xanhcongtynamtienphuoc.vn/nam-lim-xanh-quang-nam/
gao phuong nam

HẠT MÊ THI: LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG – KHUYẾN CÁO.

H?T MÊ THI: LI?U DÙNG – CÁCH DÙNG – KHUY?N CÁO

Th?o d??c methi ?n ??.

S?n ph?m h?t methi cho ng??i ti?u ???ng.

 H?t mê thi ???c T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) công nh?n có tác d?ng h? ???ng huy?t và li?u dùng ???c ch? ??nh trong ph?m vi:

 • ??i v?i ng??i b?nh ti?u ???ng type 1: kho?ng 50-100gram/ngày t?c 6 – 7 mu?ng ?n canh/ngày
 • ??i v?i ng??i bênh ti?u ???ng type 2: kho?ng 25-50gr/ngày t?c 2 – 3 mu?ng ?n canh/ ngày

H?t mê thi có mùi th?m nh? v? rau c?n tây, d? u?ng. H?t mê thi ???c x?p vào nhóm gia v? nên không có ??c tính vì th? ngoài m?c ?ích s? d?ng cho h? tr? ch?a b?nh, h?t mê thi c?ng ???c dùng cho vi?c phòng b?nh.

1. Cách dùng h?t mê thi ?? phòng b?nh:

 • ?em rang kho?ng 15 – 20gram h?t mê thi (01 – 02 mu?ng ?n canh), dùng chày (ho?c máy xay) dã nhuy?n thành b?t, pha u?ng v?i n??c.
 • ?em ngâm 01- 02 mu?ng ?n canh h?t mê thi s?ng trong bình n??c l?nh (kho?ng 200 –250ml, t?c kho?ng 1 chai n??c su?i lo?i 250ml), ?? kho?ng 12 gi?, ch? h?t n? ra, l?c b? xác h?t r?i u?ng n??c. Th??ng là ngâm h?t vào ban ?êm, sáng d?y u?ng thì s? ti?n h?n.

2. Cách dùng h?t mê thi ?? tr? b?nh:

– Cách u?ng v?i n??c nóng:

 • Cho kho?ng 01 mu?ng ?n canh h?t mê thi vào ly n??c nóng ( kho?ng 50 –70C).
 • Ch? kho?ng 10 – 15 phút, sau ?ó u?ng n??c(ngày u?ng kho?ng 3 l?n, tr??c b?a ?n kho?ng 1 gi? ??ng h?).
 • Có th? ?n luôn c? h?t ngâm.

– Cách u?ng nh? trà:

 • Cho h?t mê thi vào ?m trà (l??ng mê thi b?ng v?i l??ng trà mà ng??i s? d?ng hay pha trà u?ng).
 • Ngày u?ng vài l?n (tr??c b?a ?n kho?ng 1 gi? ??ng h?) ??n khi n??c nh?t màu thì b? ?i.

– Cách u?ng ?un sôi:

 • Cho kho?ng 01 – 02 mu?ng ?n canh h?t mê thi vào ?m ch?a kho?ng 250ml (1 chai n??c su?i lo?i 250ml), ?un ??n n??c sôi và ?? kho?ng 5 phút.
 • B? bã, l?y n??c, u?ng ngày kho?ng 2 -3 l?n (tr??c b?a ?n kho?ng 1 gi? ??ng h?).

3. Các khuy?n cáo khi s? d?ng h?t mê thi.

 • Ng??i b?nh không ???c s? d?ng quá li?u l??ng m?t cách tùy ý theo truy?n mi?ng, th??ng xuyên ki?m tra ch? s? ???ng huy?t theo ch? ??nh c?a bác s? chuyên môn ?ang ?i?u tr?.
 • Ngoài vi?c s? d?ng thu?c, mê thi, các lo?i th?c d??ng h? tr? tr? b?nh ti?u ???ng (g?o m?m Vibigaba) ng??i b?nh ti?u ???ng còn ph?i am hi?u v? c?n b?nh c?a mình, có ch? ?? ?n u?ng h?p lý, t?p th? d?c ??u ??n.
 • Tuy nhiên trong m?t s? tr??ng h?p, h?t mê thi có th? gây ra tác d?ng ph? nh? ??y h?i, tiêu ch?y, d? ?ng, các c?n co th?c t? cung (ph? n?), th?m chí h? ???ng huy?t nhanh. Ng??i s? d?ng khi g?p nh?ng tr??ng h?p ?ó, c?n ??n bác s? ?? khám và xin l?i khuyên.
 • ??c bi?t: Không dùng h?t mê thi cho tr? nh? d??i 6 tu?i và ph? n? ?ang mang thai.

4. Phân ph?i h?t mê thi:

Công ty C? ph?n L??ng th?c Ph??ng Nam (http://gaophuongnam.vn) phân ph?i h?t mê thi chính hãng v?i cam k?t ch?t l??ng và d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e khách hàng.

– Quy cách ?óng gói: gói hút chân không, bao bì có nhãn mác, nhà cung c?p, h??ng d?n và th?i h?n s? d?ng rõ ràng.

– Giá: (c?p nh?t ngày 23/06/2014): 90,000 VN?/h?p 500 gram.

Khách hàng mua l??ng l?n s? ???c ?u ?ãi v? giá và chính sách bán hàng.

Quí khách hàng có th?c m?c, xin vui lòng liên h?: (?? ???c t? v?n v? H?t mê thi)

0909 399 480 (anh Hi?u)

0123 6768 000 (anh Ki?m)

Ng??i s?u t?m và vi?t: K? s? Phan Thành Hi?u: http://phanthanhhieu82.wordpress.com/  Darius Slay Jersey

Gạo mầm, gạo lứt, gạo lức, gạo sạch, gạo đặc sản

Trả Lời

*

captcha *